Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží na dálku prostřednictvím telefonu, e-mailu a internetového obchodu prodávajícího dostupného na adrese https://www.masiv-prodej.cz/. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na webové stránce prodávajícího a kupující pokud chce učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas. Obchodní podmínky jsou pro jejich srozumitelnost vyhotoveny v českém jazyce.

1.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou o prodeji zboží, těmito obchodními podmínkami a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

1.3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebiteli se dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.4. Prodávající je obchodní korporace NABYTEK - PRODEJ s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, Jana Nálepky 252, PSČ 566 01, IČ 27551521, zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 25647, telefon +420 465 423 671 / +420 606 125 356. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.5. Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
a) Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.
b) Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).
c) Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420 – 422 občanského zákoníku.

2. Uživatelský účet kupujícího

2.1. Kupující objednává zboží u prodávající jednorázovou objednávkou (na webu, e-mailem nebo telefonicky) nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží.

2.3. Při registraci uživatelského účtu na webové stránce je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.4. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě.

2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu tímto porušením vzniklou.

2.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají pouze ilustrativní charakter a zejména sedací soupravy se mohou drobně lišit.

3.2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího (zejména nabídky na webové stránce). Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.4. Informace uvedené v internetovém obchodě prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno výslovně jinak.

3.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s těmi, kteří dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

4.1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:

a) objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
b) výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,
c) objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího,
d) nepředvídané události (jako vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
e) insolvence nebo špatné platební morálky kupujícího,
f) kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.

4.2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

5. Zvláštní práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

5.1. Spotřebitel může od smlouvy sjednané na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dílčí dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tedy aby zboží zkontroloval a nikoliv jej používal). Odstoupení od smlouvy zasílá spotřebitel na adresu prodávajícího uvedenou výše.

5.2. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu předat nebo zaslat (nikoliv na dobírku) zakoupené zboží. Při zaslání přepravní službou je třeba zboží zabalit tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní (nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození). Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.

5.4. Prodávající je povinen spotřebiteli ve stejné lhůtě vrátit kupní cenu, nikoliv však dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží.

5.5. Spotřebiteli je prodávající vedle kupní ceny povinen vrátit také zaplacené náklady na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal (nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich). Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno, jeví známky používání nebo není-li kompletní, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na snížení vracené finanční částky odpovídající snížené hodnotě zboží nebo nákladům na jeho uvedení do bezvadného stavu (1. jakost).

5.7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

5.8. Je-li spotřebiteli poskytnut ke zboží, jež je předmětem odstoupení od smlouvy dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva účinnosti a spotřebitel je povinen poskytnutý dárek vrátit spolu se zbožím.

6. Dodací podmínky

6.1. Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem v kamenné provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží. V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na původním způsobu dodání, nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tímto způsobem dodání vzniklou. Navíc kupující přebírá všechna rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

6.2. Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle zvoleného způsobu přepravy. Náklady na dodání zboží budou kupujícímu účtovány dle zvoleného způsobu dodání následovně:
a) Menší zásilky (např. komody, psací stoly, botníky) prodávající zasílá Českou poštou nebo přepravcem PPL, přičemž dopravné za 1 karton je 150 Kč (do 30 kg), za 2 kartony (maximálně 2 x 30 kg) je 280 Kč, za 3 kartony je 390,-Kč a za 4 kartony je 490,-Kč.
b) Větší zásilky nad 30 kg doručuje firma PPL Sprint až před dům zákazníka. K ceně zboží sjednává dopravné prodávající s kupujícím individuálně dle aktuálního ceníku dopravce. Ceny přepravy jsou zpravidla uvedeny u každého produktu. U velkých zásilek, jako jsou obývací stěny, skleníky, komody, ložnice, polstrovaný nábytek atd., které nejsou určeny k zasílání, je buď doprava individuální, nebo nabízíme možnost firemního rozvozu. 
c) Možnosti firemního rozvozu:
1. U objednávek nad 10 tisíc Kč do 50 km - ZDARMA
2. U objednávek nad 10 tisíc Kč a nad 50 km se účtuje 10 Kč za 1 km, tam i zpět 
3. U objednávek nad 20 tisíc Kč po celé ČR ZDARMA (mimo akční a zlevněné zboží)
4. U objednávek nad 1000 Euro do Bratislavy a okolí doprava ZDARMA 
5. Možnost přícestné dopravy ZDARMA na trase Vysoké Mýto - Hradec Králové - Praha - Plzeň - SRN a okolí při objednávce nad 10 tisíc Kč. Tato forma dopravy je hodně ze strany kupujících využívána. Více informací podá prodávající po telefonické dohodě na výše uvedeném telefonickém kontaktu.
d) V případě větší objednávky (do 20 tis. Kč) kterou není možné zaslat přepravní službou (např. obývací stěny, ložnice, sedací soupravy, komody, chodbové sestavy) kupující může prodávajícího kontaktovat ohledně individuální domluvy. Je možné, že je právě jeho směrem již naplánovaný jiný rozvoz. Cena dopravy se poté individuálně upřesní.
e) Slovensko: 
Zásilky do 30 kg zasíláme po celé SK přepravní službou PPL v ceně 250 Kč / 1 karton (např. PC stoly). PC stoly s dopravou zdarma po ČR se na Slovensko připlácejí pouze rozdílem v dopravě + 280 Kč za 2 kartony. 
U objednávek nad 1000 Euro garantujeme dopravu do Bratislavy a okolí ZDARMA.

6.3. Doprava je vždy ke vchodovým dveřím domu. Z časových a kapacitních důvodů není možná vynáška nábytku přímo do bytu v poschodí. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Služba vynášky je doplňkovou službou a je nutné ji předem objednat. Při jejím využití se účtuje 100 Kč za patro, kus a osobu (například při vynášce 1 kusu (balení) nábytku dvěma pracovníky se účtuje 200 Kč za patro). Služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Zboží na skladě je odesíláno zpravidla do třetího pracovního dne, ostatní zboží zpravidla do deseti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.6. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

6.7. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady včetně poškození obratem u prodávajícího reklamoval. Kupující je zejména povinen prohlédnout zboží, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad způsobených přepravou reklamovat tyto nedostatky ihned u přepravce a současně u prodávajícího, nejpozději však do 2 dnů od převzetí. Pokud je zboží dodáno dopravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

6.8. Pokud je vada způsobená přepravou zboží zjištěna po rozbalení kartonu, je kupující povinen se řídit reklamačním řádem příslušného přepravce, se zásilkou do sepsání zápisu o škodě nemanipulovat a zachovat kompletní obal se všemi proložkami a výztuhami. V opačném případě nemusí být reklamace vyřízena. Zboží musí být reklamováno v původním obalu se všemi výplněmi a kompletní. V případě jakýchkoliv nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat.

6.9. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je přepravce oprávněn převzít dobírku. Faktura případně jiný doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení kupní ceny.

7. Platební podmínky

7.1. Kupní cena zboží je splatná proti jeho převzetí.

7.2. Zboží je hrazeno v hotovosti při převzetí dobírky (dobírka je zpoplatněna, pokud je toto zpoplatnění uvedeno v internetovém obchodě prodávajícího).

7.3. U osobního odběru v provozovně prodávajícího lze zaplatit kupní cenu hotově anebo platební kartou.

7.4. V případě zásilek zaplatí kupující náklady na doručení zboží stejným způsobem jako cenu zboží, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.

7.5. U dlouhodobých zákazníků prodávajícího může být úhrada řešena po předchozí dohodě převodem peněz na účet prodávajícího, a to na základě vystavené faktury. Jakékoliv započtení vůči takto vystaveným fakturám není přípustné. Daňový doklad je přiložen k zásilce.

7.6. U zvláštních objednávek vyráběných převážně na zakázku (např. atypický rozměr, výběr čalounění, sestavy nábytku na míru, sedací soupravy a pohovky), může být za základě zálohové faktury vybrána záloha.

7.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

7.8. Náklady spojené s vymáháním pohledávky v prodlení jdou k tíži kupujícího.

8. Údržba a ošetřování nábytku

8.1. Lakované plochy jsou z hlediska péče zcela bez problémů. Při znečištění například otisky prstů postačí ošetření například vlhkou kůží na okna. Při mírnějším znečištění je nejlépe použít trochu politury na nábytek, kterou je třeba nanést na prachovku, nikoliv však přímo na povrch nábytku. Politura odstraní mírný šedý závoj, oživí povrchovou strukturu, popřípadě kresbu dřeva, a vytváří ochranný povlak proti stopám po dotyku a otisku prstů. Přitom se zabrání skvrnám na lesku a podstatným způsobem se zakryjí malé škrábance, pokud se prostředek rozetře napříč směru škrábanců.

8.2. Nábytek vyrobený z lamina nelze čistit abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními materiály. Pokud si kupující není jist vhodností čisticího prostředku, pak jej není vhodné aplikovat. Výrobek není vhodné vystavovat dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření. Prach z nábytku lze odstranit čistou měkkou prachovkou, která nemá brusné účinky. Čistění lze provádět běžnými saponátovými prostředky k tomu určenými s následným vytřením do sucha. Při montáži kuchyňských linek a koupelnového nábytku doporučujeme použití transparentního silikonového tmelu (dřezy, umyvadla) – prodlouží se tím životnost nábytku. Pokud bude nábytek vystaven trvale nebo opakovaně přímému styku s vodou, nelze odpovědnost za vady tímto vzniklé přičítat prodávajícímu. Občasnou kontrolou a dotažením všech šroubů a vrutů se dosáhne delší životnosti výrobku.

8.3. Lesklé kovové díly a skleněné plochy. K opětovnému dosažení „zrcadlového lesku“ zcela postačí běžné čisticí prostředky na kov a čistič skel. Sklo je po vyčistění vhodné otřít kůží na sklo nebo vysušit. Kov se dodatečně otře tkaninou nepouštějící vlákna. Veškeré kovové díly je nutno čistit pouze čistou vodou a šetrným čisticím prostředkem s následným vytřením do sucha.

8.4. Vodící lišty zásuvek, závěsy a pohyblivé díly. Závěsy jsou od výrobce opatřeny mazadlem. Je vhodné ošetřit body otáčení jednou za rok trochou oleje na šicí stroje. Závěsy často používaných dvířek je však nutno ošetřovat častěji. Dodatečné seřízení závěsů je možno provést pomocí stavěcích šroubů. Zásuvky a kovové vodící lišty většinou nevyžadují údržbu a jsou namazány z výroby. Ostatní pohyblivé díly je třeba ošetřit jednou ročně pomocí vazelíny nebo podobného prostředku. Vodící systémy zásuvek z plastické hmoty nebo kolečkové vodící systémy s plastovými kolečky jsou bezúdržbové a při opotřebení se vymění. Pro zlepšení kluzných vlastností doporučujeme na vodící plochy vetřít trochu suchého mýdla.

8.5. Povrchy z plastických hmot se ošetřují velmi snadno. K jejich čištění postačí otření vlhkým hadříkem a malým množstvím mýdlového roztoku nebo běžného domácího čisticího prostředku. Pouze při silnějším znečištění se doporučuje čisticí prostředek na plastické hmoty.

8.6. K ošetření dřevěného nábytku postačí obecně prachovka. Prach je vhodné odstraňovat pravidelně. V případě potřeby pomocí vlhkého hadříku. Povrch je přitom třeba otírat ve směru kresby dřeva. Na silnější znečistění je možno i v tomto případě použít šetrný čisticí prostředek rozpuštěný ve vodě. Po ošetření je vždy nutno povrch osušit. Důležité je vědět, že na světle a účinkem slunečních paprsků dřevo nepatrně tmavne. Účinkem změn vzdušné vlhkosti může ve spárách a ve struktuře povrchové plochy docházet k tvorbě vlasových trhlinek. To je zcela přirozený děj, který však nemá na funkčnost a trvanlivost nábytku žádný negativní vliv. Nábytek byl vyroben z vysoce kvalitního masivního dřeva. Kompozice struktur a barev – vytvořená typickými charakteristickými znaky každého jednotlivého stromu – mu propůjčuje jeho jedinečný charakter: tato kompozice dělá z každého kusu nábytku unikát. Barevné rozdíly a odlišné kresby dřeva na novém nábytku, vyrobeném z masivního dřeva jsou přirozené. Stejně jako efekt, že se podle směru vláken dřeva světlo odráží různým způsobem. Tím vzniká dojem, že jsou například vodorovně probíhající čela zásuvek tmavší než svisle probíhající výplně dveří. Rovněž může dojít k barevným odchylkám při moření nebo napouštění olejem v důsledku různé pórovitosti dřeva. Dřevo je přírodní produkt, nábytek ze dřeva „žije“ a musí se v novém prostředí „zabydlet“. Přitom se většinou nepatrně mění barva (například účinkem slunečních paprsků). Nábytek s povrchem napuštěným olejem většinou vyžaduje určitý čas, než se olej zcela vsákne do dřeva. Doporučujeme proto položit na choulostivé podlahové krytiny na povrchové plochy nábytku v prvních dnech papír nebo podobný materiál, aby se mohl přebytečný olej vsáknout. Před prvním použitím je třeba setřít povrchové plochy suchým hadříkem.

8.7. Na co je třeba zvláště dbát u masivního dřeva. Dřevo je přirozený materiál, který i ve zpracovaném stavu „žije“ a reaguje proto na změny klimatu v místnosti. Pokud je vzduch v místnosti po delší dobu velmi vlhký, přijímá dřevo vzdušnou vlhkost a roztahuje se. Při suchém vzduchu – především v zimě v průběhu topné sezóny – se naproti tomu dřevo smršťuje, neboli odborně sesychá. Při udržování správného klimatu v místnosti vykazuje teplotu od asi 20 do 22 °C při relativní vlhkosti 45 – 60 %. Toto „normální klima“ by mělo být dosaženo v ročním průměru. Určité seschnutí, ke kterému dochází v průběhu topné sezóny, je možno kompenzovat v letních měsících v důsledku vlhčího vzduchu v místnosti. Přitom je nutno brát v úvahu, že venkovní průměrná vlhkost vzduchu se může v určitých částech České republiky podstatně lišit. Příliš suchý vzduch škodí i nábytku. Správné klima v místnosti zaručuje i po dodání vysokou kvalitu nábytku.

9. Ochrana osobních dat

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady používání souborů cookies

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

10.2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

10.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4. Pro případ řešení sporů mezi prodávajícím a podnikateli se sjednává místní příslušnost Okresního soudu v Hradci Králové (případně Krajského soudu v Hradci Králové, je-li věcně příslušný soud pro projednání sporu v prvním stupni soud krajský).

10.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2015.

 

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a pro zboží prodané do 31.12.2013 také zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění do 31.12.2013 a zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, ve znění do 31.12.2013.

1.2. Odpovědnost prodávajícího za vady se vůči spotřebiteli dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.3. Prodávající je obchodní korporace NABYTEK - PRODEJ s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, Jana Nálepky 252, PSČ 566 01, IČ 27551521, zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 25647, telefon +420 465 423 671 / +420 606 125 356. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
1. Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
a) Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku. b) Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).
c) Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních 
§ 420 – 422 občanského zákoníku.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady

2. Pokud dodané zboží nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

2.1. Podnikatel může reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, může podnikatel u prodávajícího uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání zboží.

3. Spotřebitelé a nepodnikající právnické osoby mohou reklamaci u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží.

3. Odstranitelné vady

4. Kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti, nikoli celé věci.

5. Nelze-li vadu odstranit v přiměřené době a kupujícímu by tak vznikly obtíže, které po něm nelze spravedlivě požadovat, může požadovat dodání nového zboží.

4. Neodstranitelné vady

6. Pokud má zboží vadu neodstranitelnou (případně má zboží více vad anebo se vada po opravě vyskytuje opakovaně a takový stav brání užívání věci), může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, dodání nové součásti bez vad (týká-li se vada pouze této součásti) nebo přiměřenou slevu.

5. Použité zboží

7. V případě použitého zboží nebo u zboží prodaného se slevou pro konkrétní vadu má kupující namísto výše uvedeného práva na dodání nového zboží právo na přiměřenou slevu.

6. Odstoupení od smlouvy

8. Není-li oprava nebo dodání nového zboží dle výše uvedeného možná, může kupující od smlouvy odstoupit.

7. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího

9. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil.

10. Prodávající neodpovídá dále za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, vady způsobené atmosférickými či chemickými vlivy nebo vady způsobené nevhodným skladováním po převzetí zboží kupujícím. Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným používáním zboží v rozporu s jeho technickým určením a způsobem jiným než obvyklým nebo uvedeným v návodu. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly chybnou montáží, nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Prodávající také neručí za vady způsobené zásahem třetích osob.

11. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

12. Při prodeji vadného zboží za sníženou cenu (se slevou) se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta (zejména se jedná o tzv. kosmetické vady, které nebrání účelnému užití zboží).

8. Postup při reklamaci

13. Kupující je povinen uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího nebo dálkově prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb.

14. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. „Bez zbytečného odkladu“ znamená, že pokud to okolnosti a charakter používání reklamovaného zboží umožňují, musí kupující neprodleně po zjištění reklamované vady přestat toto zboží užívat. Jinak se vystavuje nebezpečí, že dalším používáním zboží se jeho stav natolik změní, že nebude možné reklamaci uznat za oprávněnou.

15. Zboží by mělo být při dodání k reklamaci zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

16. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi).

17. Vadu zboží a požadavek na způsob vyřízení reklamace kupující specifikuje do reklamačního protokolu vystavovaného pracovníkem prodávajícího. V případě reklamace zboží, které je prováděno dálkově prostřednictvím dopravce, uvede kupující své kontaktní údaje a přesnou písemnou specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace v předmětné zásilce.

9. Zvláštní práva spotřebitelů na vyřízení reklamace

18. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

19. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je prodávající povinen spotřebitele vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem, SMS nebo telefonicky. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

20. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10. Obecná informační povinnost dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb.

21. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určeného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00  Praha 2

Email:adr@coi.cz

Web:adr.coi.cz